Skip to content

Selina Ou

Ache
Selina Ou
Ache 2001
Type C print
120 x 150 cm
Courtesy of the artist
The Postman
Selina Ou
The Postman 2003
Type C print
100 x 100 cm
Courtesy of the artist
The Police
Selina Ou
The Police 2003
Type C print
100 x100 cm
Courtesy of the artist
Paper Phoenix, China
Selina Ou
Paper Phoenix, China 2003
Lightjet print
100 x 100 cm
Courtesy of the artist
Landscape Gardening, Kinkakuji, Kyoto
Selina Ou
Landscape Gardening, Kinkakuji, Kyoto 2005
Type C print
100 x100cm
Courtesy of the artist
Roadworker, Shinjuku, Tokyo
Selina Ou
Roadworker, Shinjuku, Tokyo 2005
Type C print
100 x 100 cm
Courtesy of the artist