Skip to content

Glenn Sloggett

Empty
Glenn Sloggett
Empty 1996
Type C print
80 x 80 cm
Courtesy of the artist
Skull
Glenn Sloggett
Skull 1999
Type C print
80 x 80 cm
Courtesy of the artist
Simon (Red Cross)
Glenn Sloggett
Simon (Red Cross) 1998
Type C print
80 x 80 cm
Courtesy of the artist
Cyclops
Glenn Sloggett
Cyclops 2003
Type C print
80 x 80 cm
Courtesy of the artist
666
Glenn Sloggett
666 2005
Type C print
80 x 80 cm
Courtesy of the artist
A Life on the Piss
Glenn Sloggett
A Life on the Piss 2003
Type C print
80 x 80 cm
Courtesy of the artist